کرمونی در کتابخانه (طنز بسیار زیبای کرمونی)

کرمون چه خبر؟