آیا امام جمعه کرمان تحت فشار استعفاء داد؟

کرمون چه خبر؟